Announcements

The latest company announcements from Denmark, Sweden, Norway and Finland

Monsenso planlægger en kapitalforhøjelse ved en fortegningsemission

Selskabsmeddelelse nr. 19-2021

København, 22. oktober 2021

"Meddelelsen indeholder intern viden"

Som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 18-2021 offentliggjort i dag, har bestyrelsen i Monsenso A/S (herefter ”Monsenso” eller ”Selskabet”), CVR-nr. 35 51 73 91 i dag besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 16. november 2021 kl. 14.00.

Eneste punkt på dagsordenen er et forslag fra bestyrelsen om at give den bemyndigelse til at gennemføre en kapitalforhøjelse gennem en fortegningsemission.

Forudsat at generalforsamlingen godkender bestyrelsens forslag om en fortegningsemission, er det bestyrelsens hensigt umiddelbart derefter at træffe beslutning om at udnytte bemyndigelsen og gennemføre en kontant kapitalforhøjelse ved udstedelse af nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Udbuddet påtænkes gennemført ved, at der for hver eksisterende aktie tildeles én tegningsret, og at der til tegning af to nye aktier skal udnyttes tre tegningsretter. Såvel de nye aktier som tegningsretterne forventes optaget til handel som et led i udbuddet.

De konkrete detaljer om den planlagte fortegningsemission vil blive offentliggjort i en separat selskabsmeddelelse, når og hvis bestyrelsen måtte træffe beslutning herom i forlængelse af generalforsamlingens godkendelse af bestyrelsens forslag.

For at skabe transparens omkring bestyrelsens planer omkring udnyttelsen af den foreslåede bemyndigelse og dermed sikre Monsensos aktionærer det bedst mulige beslutningsgrundlag, ønsker bestyrelsen med denne selskabsmeddelelse at offentliggøre hovedelementerne i det forventede udbud som følger:

 • Tegningskurs: DKK 2,25 pr. ny aktie med en nominel værdi på DKK 0,10.
 • Minimumsprovenu (brutto): DKK 10,5 mio.
 • Maksimumsprovenu (brutto): DKK 20 mio.
 • Fortegningstilsagn: Minimum DKK 1,5 mio. Omfatter såvel tilsagn om udnyttelse af tegningsretter som tegningstilsagn uden udnyttelse af tegningsretter.
 • Garanti: DKK 9 mio. fra Formue Nord.
 • Minimumsudbuddet forventes sikret ved kombinationen af garantien og opnåede fortegningstilsagn.
 • Tegningsretter: Tildeling af én (1) tegningsret for hver eksisterende aktie á nominelt DKK 0,10.
 • Udnyttelsesforhold tegningsretter: Der skal udnyttes tre (3) tegningsretter til at tegne to (2) nye aktier á nominelt DKK 0,10.
 • Tegningsretter forventes optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark
 • De nye aktier forventes udstedt i en separat ISIN-kode, som ikke optages til handel. De nye aktier forventes efter udbuddets gennemførelse sammenlagt med ISIN-koden for Selskabets eksisterende aktier og forventes optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
 • Nye aktier, som ved tegningsperiodens udløb, ikke måtte være tegnet ved udnyttelse af tegningsretter, vil kunne fordeles af bestyrelsen efter en på forhånd fastsat allokeringsplan til tegningsønsker fra investorer (uden tegningsretter), som er rettidigt og korrekt indleveret til Selskabet inden tegningsperiodens udløb.
 • Udbuddet forventes gennemført inden 31. december 2021.

Bestyrelsen skal dog understrege, at bestyrelsens endelige beslutning om en eventuel kapitalforhøjelse afventer og er betinget af godkendelse af bemyndigelsesforslaget på den indkaldte ekstraordinære generalforsamling, og at den endelige udbudsstruktur og udbudsvilkår først fastlægges endeligt af bestyrelsen på det tidspunkt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Selskabet:

CEO Thomas LethenborgTlf. +45 21 29 88 27E-mail: lethenborg@monsenso.com 

Chairman of the boardMaria HjorthTel. +45 25 55 63 39

Certified Adviser:

Norden CEF A/SJohn NordenTlf. +45 20 72 02 00E-mail: jn@nordencef.dk

Om Monsenso

Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en digital sundhedsløsning. Vores mission er at bidrage til bedre mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen for psykiske lidelser og giver et detaljeret overblik over patienters mentale sundhed via indsamling af data om mental tilstand, adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig opsporing og intervention. Baseret på vedvarende forskning og udvikling er vores team opsat på at udvikle løsninger, der passer ind i brugernes liv, øger patienters livskvalitet og forbedrer effekten af behandlingen. Få mere at vide på www.monsenso.com

Vedhæftninger
 • Download selskabsmeddelelse.pdf
Danish

Monsenso indkalder til ekstraordinær generalforsamling

Selskabsmeddelelse nr. 18-2021

København, 22.oktober 2021

"Meddelelsen indeholder intern viden"

Herved indkalder bestyrelsen i Monsenso A/S, CVR-nr. 35 51 73 91, til ekstraordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes 

                                              tirsdag d. 16. november 2021 kl. 14.00

 på selskabets adresse Ny Carlsberg Vej 80, DK- 1799 København V.

Aktionærer, der ønsker at stemme på generalforsamlingens dagsordenspunkter og ikke kan møde op, opfordres til at brevstemme eller afgive fuldmagt til bestyrelsen inden generalforsamlingen.

Dagsorden

 • Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne ved indsættelse af bemyndigelse til bestyrelsen til at beslutte kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer.
 • Fuldstændige forslag

  Selskabets bestyrelse anser det for væsentligt, for at varetage selskabets interesser bedst muligt, at vedtægterne indeholder de nødvendige bemyndigelser til blandt andet at sikre, at selskabet til enhver tid har en optimal kapitalstruktur, at selskabet hurtigt og effektivt vil kunne skaffe yderligere kapital og likviditet til operationelle forhold samt for at kunne eksekvere på eventuelle investeringsmuligheder, som kan understøtte selskabets udvikling og vækst.

  Bestyrelsen planlægger at gennemføre en kapitaludvidelse inden udgangen af 4. kvartal 2021 for generelt at styrke selskabets kapitalgrundlag og til specifikt at sikre Selskabets likviditetsberedskab. Kapitalforhøjelsen påtænkes gennemført som en fortegningsemission rettet mod selskabets eksisterende aktionærer. Bestyrelsen ønsker, om muligt, at sikre kapitaludvidelsen ved at indhente en tegningsgaranti fra en eller flere investorer, som ikke allerede er aktionærer.

  Bestyrelsen ønsker derfor at supplere de eksisterende bemyndigelser i vedtægternes punkt 5 med muligheden for at udvide aktiekapitalen ved at gennemføre en/flere emissioner rettet mod selskabets nuværende aktionærer, og bestyrelsen foreslår derfor, at der indsættes en ny bemyndigelse med udnyttelsesmaksimum på nominelt kr. 1.346.113,50. Bestyrelsen foreslår, at bemyndigelsen gives for en periode på ca. 3 ½ år, så bemyndigelsen udløber samtidig med de eksisterende vedtægtsbemyndigelser den 1. maj 2025.

  Den fulde indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er vedhæftet som bilag.

  Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

  Selskabet:

  CEO Thomas LethenborgTlf. +45 21 29 88 27E-mail: lethenborg@monsenso.com 

  Chairman of the boardMaria HjorthTel. +45 25 55 63 39

  Certified Adviser:

  Norden CEF A/SJohn NordenTlf. +45 20 72 02 00E-mail: jn@nordencef.dk

  Om Monsenso

  Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en digital sundhedsløsning. Vores mission er at bidrage til bedre mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen for psykiske lidelser og giver et detaljeret overblik over patienters mentale sundhed via indsamling af data om mental tilstand, adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig opsporing og intervention. Baseret på vedvarende forskning og udvikling er vores team opsat på at udvikle løsninger, der passer ind i brugernes liv, øger patienters livskvalitet og forbedrer effekten af behandlingen. Få mere at vide på www.monsenso.com

  Vedhæftninger
  • Download selskabsmeddelelse.pdf
  • 211022.SM18.Fuldstændige.Indkaldelse.bilag.pdf
  • 211022.Brevstemme.formular.pdf
  • 211022.Fuldmagt.formular.pdf
  Danish

  Monsenso har optaget et nyt lån

  Selskabsmeddelelse nr. 17-2021

  København, 22. oktober 2021

  "Meddelelsen indeholder intern viden"

  Som meddelt i Selskabsmeddelelse nr. 14-2021 af 26. august 2021 er det selskabets hensigt at rejse ny kapital og i den forbindelse har bestyrelsen nu besluttet at optage et lån for at styrke kapitalberedskabet frem til kapitalrejsningen.

  Selskabet har således indgået en aftale med Formue Nord om at optage et lån på DKK 3 mio. med en løbetid på 6 måneder. Lånet kan indfris til pari før tid. Lånet forrentes med 1 % per påbegyndt måned

  Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

  Selskabet:

  CEO Thomas LethenborgTlf. +45 21 29 88 27E-mail: lethenborg@monsenso.com 

  Chairman of the boardMaria HjorthTel. +45 25 55 63 39

  Certified Adviser:

  Norden CEF A/SJohn NordenTlf. +45 20 72 02 00E-mail: jn@nordencef.dk

  Om Monsenso

  Monsenso er en innovativ virksomhed, som tilbyder en digital sundhedsløsning. Vores mission er at bidrage til bedre mental sundhed til flere personer og lavere omkostninger. Vores løsning bidrager til optimering af behandlingen for psykiske lidelser og giver et detaljeret overblik over patienters mentale sundhed via indsamling af data om mental tilstand, adhærens og adfærd. Løsningen forbinder patienter, omsorgspersoner og behandlere for at muliggøre en personligt tilpasset behandling, distancebehandling samt tidlig opsporing og intervention. Baseret på vedvarende forskning og udvikling er vores team opsat på at udvikle løsninger, der passer ind i brugernes liv, øger patienters livskvalitet og forbedrer effekten af behandlingen. Få mere at vide på www.monsenso.com

  Vedhæftninger
  • Download selskabsmeddelelse.pdf
  Danish

  Nordic Unmanned awarded frame agreement with Norwegian and Swedish Law Enforcement Agencies

  Nordic Unmanned has received notification of award for a framework contract for supply of drones to the Norwegian Police, Swedish Police and Swedish Coast Guard. The scope of the framework contract covers supply of drones for indoor use.

  Nordic Unmanned expects a revenue of minimum NOK 15 million over the duration of this contract, with the first and largest delivery expected in Q1 2022. The length of the contract is 2 years, with the possibility of a 1+1-year extension, making the total contract duration 4 years. The value of the contract is based on expected procurement volumes as stated in the Invitation to Tender. According to Norwegian public procurement regulations there is a 10-day grace period before signature.  

  The award holds many firsts for Nordic Unmanned:

  • First framework agreement with Norwegian and Swedish Police
  • First supply of drones for indoor use
  • First sale of drones in Sweden

  “Nordic Unmanned is excited to enter yet another vertical within the drone industry, now also adding drones for indoor use to our portfolio. The trust put in us by the Norwegian and Swedish Police, verifies Nordic Unmanned is a reputable provider of services to governmental agencies. Nordic Unmanned is also thrilled over the opportunity to establish a footprint in Sweden, ensuring presence in all Scandinavian countries.” Said Knut Roar Wiig, CEO of Nordic Unmanned. 

  Disclosure regulation

  This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

  Contacts
  • Knut Roar Wiig, CEO, +47 92 66 66 59, krw@nordicunmanned.com
  • Trond Østerhus, CFO, Nordic Unmanned AS, +47 95 99 08 79, to@nordicunmanned.com
  About Nordic Unmanned

  Nordic Unmanned delivers comprehensive data solutions through industry leading expertise, to assist both public and private customers in the transition to unmanned technology. The focus is to support demanding clients by collecting time-critical data with the use of unmanned technology.

  Founded in 2014, the company has offices in Sandnes, Oslo, and Frankfurt, and has quickly become one of Europe's leading providers of unmanned systems and services, with operations across the continent. The company is ISO 9001-2015 certified by DNV-GL for the operation, maintenance, sale, design, development and production of unmanned systems and sensor technology. and sensor technology.

  For more information visit nordicunmanned.com

  English

  TECO 2030 Share capital increase registered

  (Lysaker, Norway, October 22nd 2021): Reference is made to the announcement by TECO 2030 ASA (OSE: TECO) on October 7th 2021 regarding the private placement.

  The share capital increase pertaining to the issuance of the new shares has now been registered with the Norwegian Register of Business Enterprises. The Company's new registered share capital is NOK 1,313,698.14 divided into 131,369,814 shares, each with a nominal value of NOK 0.01.

  Disclosure regulation

  This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

  Contacts
  • Tore Enger, Chief Executive Officer (CEO) of TECO 2030 ASA, +4792083800, tore.enger@teco2030.no
  About TECO 2030 ASA

  TECO 2030 accelerates the green transition in the maritime sector by delivering technology that helps ships to reduce their environmental and climate impacts. TECO 2030 is developing hydrogen fuel cells that enable ships and other heavy-duty applications to become emissions-free. The company is also developing other solutions that can help the maritime industry to reduce its emissions, such as exhaust gas cleaning and carbon capture systems for ships. TECO 2030 was founded in 2019 and is headquartered at Lysaker, Norway. The company is listed on Euronext Growth on Oslo Stock Exchange under the ticker TECO. TECO 2030 has its roots in the TECO Maritime Group, a group that has provided technology and repair services to the global shipping industry since 1994. For more information, please visit www.teco2030.no.

  Attachments
  • Download announcement as PDF.pdf
  English

  Q-Interline A/S søger om optagelse på Nasdaq First North Growth Market Denmark og offentliggør virksomhedsbeskrivelse

  SELSKABSMEDDELELSE nr. 1 | 22-10-2021

  MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

  Denne meddelelse udgør ikke et udbudsdokument. Ingen person bør købe eller tegne aktier i Q-Interline A/S ("Q-Interline" eller "Selskabet"), medmindre dette sker på grundlag af oplysningerne i den virksomhedsbeskrivelse, som Selskabet har offentliggjort i forbindelse med udbuddet af aktier og optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen er tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

  Q-Interline udvikler, producerer og sælger højteknologiske analysesystemer, som optimerer produktionsprocesser i fødevareindustrien og sikrer vished om indhold, kvalitet og sikkerhed i hele værdikæden.

  Analysemetoden er en hurtig analyse, som på under 30 sekunder med ultrahøj nøjagtighed leverer vigtige måleresultater til brug for kvalitetskontrol eller proceskontrol. Q-Interline bidrager til bæredygtig anvendelse af alle klodens råvarer, der bruges til fødevareproduktion, og sikrer samtidigt, at kvaliteten af de producerede fødevarer fremmer menneskers og dyrs helbred og velbefindende. 

  I dag offentliggør Q-Interline en virksomhedsbeskrivelse med detaljer om udbuddet af nye aktier og selve planen for Selskabets aktiers efterfølgende optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

   

  Highlights:

  • Selskabet udbyder mellem 4.000.000 styk og 5.000.000 styk nye aktier à nominelt DKK 0,08 stykket (”Udbuddet”).
  • Gennemførelsen af Udbuddet vil tilføre Q-Interline et bruttoprovenu på mellem DKK 20 mio. og DKK 25 mio.
  • Umiddelbart efter gennemførelsen af Udbuddet vil Q-Interlines samlede markedsværdi, baseret på udbudskursen, være på mellem DKK 65 mio. og DKK 70 mio.
  • 57 investorer har givet bindende forhåndstilsagn om køb af aktier for et tegningsbeløb på i alt DKK 12,94 mio.
  • Udbudskursen er DKK 5,00 pr. aktie à nominelt DKK 0,08 stykket.
  • Tegningsperioden løber fra mandag den 25. oktober 2021 til og med fredag den 5. november 2021.
  • Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet forventes at ske den 9. november 2021, og første handelsdag for Selskabets aktier under symbolet ”QINTER” forventes at blive den 16. november 2021.

   

  Vil hjælpe til bedre fødevarekvalitet i hele verdenEffektiv og miljørigtig produktion af madvarer i verdensklasse er en hverdagsluksus, som mange mennesker i vores del af verden tager for givet. Men i størstedelen af verden kan det være forbundet med reel risiko at indtage mad, fordi der ikke er tilstrækkelig kvalitetssikring. Længe har fødevareindustrier i lande på alle udviklingsniveauer forgæves forsøgt at leve op til de stadigt højere produktions- og informationskrav fra både myndigheder og forbrugere. Q-Interlines patenterede og markedsunikke analyseteknologi gør det muligt for producenter af blandt andet fødevarer at garantere, at de kender indholdet af deres produkter ned til de mindste delelementer hele vejen fra råvarer til færdigt produkt.

  Q-Interlines løsning giver mulighed for at skabe den afgørende tillid til produktionsapparatet hele vejen fra ”jord til bord” samt reducere spild i landbrugs- og fødevareproduktion og negativ påvirkning af miljøet.

  Eksportandelen udgjorde i 2020 ca. 60 %, og andelen forventes øget væsentligt de kommende år. De primære eksportmarkeder er Europa og Nordamerika, men Q-Interline har leveret analyseinstrumenter til talrige kunder på andre eksportmarkeder og har samlet leveret analyseinstrumenter i 39 lande.  

  For at understøtte Selskabets vækstambitioner på nuværende og nye markeder og for at forløse det internationale potentiale, søger Q-Interline nu optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark for at rejse DKK 20-25 mio. i vækstkapital.

  Bestyrelsesformand Birgit Vilstrup Olsen for Q-Interline udtaler:

  ”Den planlagte børsnotering er et vigtigt næste kapitel i den del af Q-Interlines historie, som begyndte i 2017, hvor Selskabets stifter Anders Larsen valgte at gøre plads til nye kræfter i Selskabet. På baggrund af hans visionære tilgang til kundernes problemer, udviklede han grundstenen til de banebrydende patenterede analysekoncepter, som i dag er gjort strømlinede og skalerbare”,

  og fortsætter:

  ”Med optagelse til handel vil Q-Interline kunne realisere sit udviklingspotentiale og træde effektivt ind på et globalt marked, der er i konstant vækst. Vi er alle stolte over at få mulighed for derigennem at bidrage til at løfte Anders’ livsværk til de højder, det fortjener.

  Optagelse af Selskabets aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark bliver samtidigt en åben invitation til danske investorer, der vil være med til at gøre en forskel og hjælpe vores kunder med at levere på 3 af FN’s 17 verdensmål."

  Martin Roithner Henriksen, CEO for Q-Interline, supplerer: ”Vi igangsatte for 5 år siden en proces, hvor vi transformerede vores firma fra at være en klassisk ingeniørvirksomhed, med fokus på specialtilpassede analyseinstrumenter, til at være en rigtig high-tech virksomhed med skalerbare nøglefærdige systemløsninger og tilhørende cloudbaseret fjernovervågning. Med 25 års solid brancheerfaring fra Skandinavien har vi opbygget et solidt fundament til at udbrede og kommercialisere vores innovative produktprogram i resten af verden”.

  og han tilføjer yderligere:

  ”Vi har med støtte fra EU Horizon 2020 og Markedsmodningsfonden bevist, at vores vedligeholdelsesfrie teknologi er blandt den førende i branchen, ligesom vi allerede har solgt procesanalysatorer til de største mejeriselskaber i 9 lande i verden. Efter 25 år er det nu tid til at træde ind i en ny æra for Q-Interline, hvor vi vil sætte fuld fokus på forretningsudvikling og turbo på væksten”.

  ”Det handler ganske enkelt om, at vi skal være tættere på kunderne, og derfor skal vi udbygge vores egen salgs- og supportorganisation i strategiske markeder de kommende år”.          

   ”Jeg er især glad for den opbakning, som vi allerede har fået fra de 57 investorer, der har givet forhåndstilsagn om køb af aktier for DKK 12,94 mio. ud af det samlede maksimumsudbud på DKK 25 mio., og jeg ser frem til at endnu flere investorer kan komme med på rejsen”, udtaler Martin Roithner Henriksen.

   Virksomhedsbeskrivelse og informationsmøderVirksomhedsbeskrivelse inklusive tegningsblanket samt yderligere information er tilgængelig på Selskabets hjemmeside www.q-interline.com/investor

  Der er mulighed for at møde Selskabets ledelse på en lang række virtuelle investormøder i perioden fra den 26. oktober 2021 til den 4. november 2021.

  Tilmelding til investormøder sker på www.q-interline.com/investor.  

  Investormøderne afholdes i samarbejde med:

  • Keystones v/Kenneth Larsen og Jan Rosenbom 
  • Proinvestor v/Helge Larsen 
  • Aktieinfo v/John Stihøj 
  • Invested v/Steen Møller Jensen
  • Dansk Aktionærforening, en interesseorganisation for aktionærer og investorer, v/Michael Bak 
  • Nordnet, et digitalt pengeinstitut for onlineinvestering 
  • Mette Walsted Vestergaard, moderator 

   

  Detaljer om Udbuddet og optagelsen til handel

  • Udbudsperiode: 25. oktober 2021 kl. 9.00 – 5. november 2021 kl. 23.59.
  • Udbudskurs: DKK 5,00 pr. aktie à nominelt DKK 0,08.
  • Antal aktier inden Udbuddet: 9.000.000 aktier à nominelt DKK 0,08.
  • Markedsværdien: Baseret på udbudskursen er markedsværdien af Selskabet DKK 45 mio. før gennemførelsen af Udbuddet af nye aktier.
  • Nye aktier: Udbuddet omfatter mellem 4.000.000 styk og 5.000.000 styk nye aktier, hvilket vil give Selskabet et bruttoprovenu på DKK mellem DKK 20 mio. og DKK 25 mio.  
  • Hvis Udbuddet resulterer i, at der ikke tegnes minimum 4.000.000 styk nye aktier (svarende til minimumsudbuddet med et bruttoprovenu på DKK 20 mio.), eller hvis der inden offentliggørelsen af meddelelsen om Udbuddets forløb indtræffer væsentlige negative begivenheder, der efter bestyrelsens vurdering vil gøre det tilrådeligt ikke at gennemføre Udbuddet, vil Udbuddet ikke blive gennemført, og Selskabets aktier vil ikke blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
  • Bindende forhåndstilsagn: 57 investorer har afgivet bindende forhåndstilsagn for et samlet tegningsbeløb på DKK 12,94 mio.
  • Lock-up: Alle nuværende aktionærer samt bestyrelses- og ledelsesmedlemmer er underlagt lock-up (salgsbegrænsninger) i forhold til hele deres eksisterende aktiebeholdning i Q-Interline og nye aktier tegnet af disse i forbindelse med Udbuddet, dvs. i alt 9.295.000 aktier, i en periode på 12 måneder regnet fra og med første handelsdag.
  • Afgivelse af tegningsordrer: De nye aktier kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved indlevering af tegningsblanket til investors eget kontoførende pengeinstitut. Tegningen kan også ske elektronisk via Nordnet AB’s danske hjemmeside www.nordnet.dk, hvis kunden opretter sig eller er oprettet som kunde hos Nordnet AB. Der skal minimum tegnes 800 styk aktier, svarende til et minimumtegningsbeløb på DKK 4.000 pr. tegningsordre.
  • Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet forventes at ske den 9. november 2021.
  • ISIN-kode: Selskabet har én aktieklasse. De nye aktier vil blive leveret i en midlertidig ISIN-kode DK0061677218. Den midlertidige ISIN-kode, som ikke er søgt optaget til handel, forventes at blive sammenlagt med den permanente ISIN-kode DK0061677135 den 17. november 2021.
  • Symbol: Aktierne vil blive søgt optaget til handel under symbolet ”QINTER”.
  • Optagelse til handel: De nye aktier er godkendt af Nasdaq Copenhagen A/S til optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark på betingelse af, at det påtænkte udbud gennemføres, og at Nasdaq First North Growth Market Denmarks krav til aktionærspredning og Free Float efter Udbuddets gennemførelse er opfyldt.
  • Første handelsdag for aktierne på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes at blive den 16. november 2021.
  • Certified Adviser: Norden CEF A/S.
  • Afviklingsagent og aktieudsteder: Danske Bank A/S.
  • Salgsagent/distribution: Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige.
  • Juridisk rådgiver: BKH Law Advokatpartnerselskab.
  • Revisor: Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

   

  For yderligere oplysninger

  Q-Interline A/S: Stengårdsvej 7

  DK - 4340 Tølløse

  CVR-nummer 196144409

   

  CEO Martin Roithner Henriksen

  Telefon: (+45) 53 80 06 09

  E-mail: mrh@q-interline.com

   

  Certified Adviser:Norden CEF A/S Gammel Strand 40, 2. DK - 1202 København KCVR-nummer 31933048

  Certified Adviser John NordenTelefon: (+45) 20 72 02 00E-mail: jn@nordencef.dk

  Pressekontakt:Boris Gullev, Gullev & Co. ApS Telefon: (+45) 31 39 79 99

   

  Bilag: Virksomhedsbeskrivelse af 22. oktober 2021

  Vigtig information

  Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af værdipapirer omfattet af kravet om udarbejdelse af et prospekt efter Prospektforordningen ((EU) 2017/1129 af 14. juni 2017, med senere ændringer). Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i Q-Interline A/S, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i den virksomhedsbeskrivelse, der vil blive offentliggjort af Selskabet i forbindelse med Udbuddet af aktier og optagelse af sådanne aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Virksomhedsbeskrivelsen vil efter offentliggørelsen blive gjort tilgængelig på Selskabets hjemmeside med visse begrænsninger.

  Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer udstedt af Selskabet i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner. De værdipapirer, hvortil der henvises heri, er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af en registrering i henhold til eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act.

  Fremadrettede udsagn

  Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger, og som er kendetegnet ved ord som “vurderer”, “forventer”, “forudser”, “agter”, “anslår”, “vil”, “vil måske”, “fortsætter med”, “bør” og lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger. Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn i denne meddelelse. De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

  Om Q-Interline A/S

  Om Q-Interline A/S

  Q-Interline er et ingeniørfirma, som udvikler højteknologiske analyseløsninger til optimering af proces- og produktkvalitet, baseret på infrarød spektroskopi og korrekt prøveudtagning.

  Q-Interline udvikler dels egne front-end software løsninger og dels software til automatisk cloud-overvågning af både analyseinstrumenter og matematiske kalibreringsmodeller.

  Selskabet er blandt de førende leverandører af analyseudstyr til mejerisektoren i Skandinavien, og Selskabet har leveret analysesystemer til kunder i 39 lande verden over inden for fødevare- og mejeriindustrien, landbrug, farmaceutisk og kemisk industri.

  Selskabet har gennem 25 år akkumuleret branchekendskab og udviklet nye innovative patenterede løsninger til fødevareanalyse, og står i dag med en konkurrencedygtig produktportefølje baseret på førende teknologi.

  Q-Interline bidrager på den måde til bæredygtig anvendelse af alle klodens råvarer, der bruges til fødevareproduktion, og sikrer samtidigt, at kvaliteten af de producerede fødevarer fremmer mennesker og dyrs helbred og velbefindende.

   

  Vedhæftninger
  • Download selskabsmeddelelse.pdf
  • 2021-10-22_Virksomhedsbeskrivelse_Q-Interline_Final.pdf
  Danish

  CFO steps down

  Cyviz’ CFO Erik Fausa Olsen, who has been with the company since 2017, has given notice that he will leave the company to pursue other career opportunities. He will continue in his current role until the end of 2021 and assist the company to secure a good transition. Cyviz has initiated a process to recruit Olsen’s replacement.

  “I would like to thank Erik for his dedication and strong contribution during his 4 years in Cyviz. He has been a significant contributor to Cyviz’ development and growth, including the listing on Euronext Growth Oslo in 2020. I wish Erik continued success in the next chapter of his career”  says CEO Espen Gylvik.

  Disclosure regulation

  This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act.

  Contacts
  • Espen Gylvik, CEO, Cyviz AS, +4791330644, espen.gylvik@cyviz.com
  About Cyviz

  Cyviz is a global technology provider for standardized conference rooms, control rooms and experience centers. Since 1998, Cyviz has empowered the digital workforce to connect, visualize, and collaborate on their critical data. The IT-driven turnkey solutions are easy to deploy, manage and support.  Cyviz serves global enterprises and governments with the highest requirements for usability, security and quality, that engage people, encourage collaboration, and accelerate decision-making.

  cyviz.com

  English

  Nordic Unmanned receives signed OP46 contract from EMSA

  Reference is made to Nordic Unmanned’s announcements on the 29th of July and 22nd of September regarding the letter of award received from the European Maritime Safety Agency (EMSA) and the following Initial Configuration Test (ICT). Nordic Unmanned has now received the signed OP46 contract for the fixed-wing RPAS (drone) services carrying out long-range general maritime surveillance, with a contract value of up to EUR 20 million.

  Today Nordic Unmanned received the signed framework contract from the European Maritime Safety Agency (EMSA) with the tender name EMSA/OP/46/2020.  First revenue from the OP46 contract will be generated in Q4 2021.

  “The combined capabilities of the Aerosonde's up to 11 hours and 1,000 km range with its synthetic aperture radar ("SAR ") introduces a completely new high-value dataset to our clients. Current SAR datasets are usually provided by satellites or manned maritime patrol aircrafts in Europe. Now this is about to change, as we introduce drone based long range maritime surveillance service.” Said Knut Roar Wiig, CEO of Nordic Unmanned.

  The first Aerosonde system will be delivered from Textron Systems to Nordic Unmanned in October 2021, a second system allocated to the contract will be delivered in Q1 2022. Both systems will be financed with a combination of equity and debt. The first Aerosonde will be deployed, directly from delivery, at the UAS test center in Odense, Denmark and full Nordic Unmanned operational capability (FOC) is expected to be achieved before Q1 22.  

  Nordic Unmanned's first crew of Aerosonde pilots and technicians has graduated from the training academy and are ready to start operations including maintenance, repair, and overhaul (MRO) of the Aerosonde system. Both the operational and MRO capabilities will be allocated to the OP46 contract from day one. 

  On a medium-term basis this newly acquired Aerosonde system capability will support the ongoing bid for a Tactical UAS tender in Denmark and the coming bid for a Tactical UAS tender in Norway. 

  Disclosure regulation

  This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

  Contacts
  • Knut Roar Wiig, CEO, +47 92 66 66 59, krw@nordicunmanned.com
  • Trond Østerhus, CFO, Nordic Unmanned AS, +47 95 99 08 79, to@nordicunmanned.com
  About Nordic Unmanned

  Nordic Unmanned delivers comprehensive data solutions through industry leading expertise, to assist both public and private customers in the transition to unmanned technology. The focus is to support demanding clients by collecting time-critical data with the use of unmanned technology.

  Founded in 2014, the company has offices in Sandnes, Oslo, and Frankfurt, and has quickly become one of Europe's leading providers of unmanned systems and services, with operations across the continent. The company is ISO 9001-2015 certified by DNV-GL for the operation, maintenance, sale, design, development and production of unmanned systems and sensor technology. and sensor technology.

  For more information visit nordicunmanned.com

  English

  Transactions by member of Board of Directors in shares issued by Valuer Holding A/S and related securities

  Company Announcement No. 22-2021Statement of transactions by members of senior management and Board of Directors and their related parties in shares issued by Columbus A/S and related securities, cf. article 19 of the Market Abuse Regulation.

  Name

  Susanne Larsson

  Position

  Member of Board of Directors

  ISIN Code

  DK0061418977

  Type of security

  Shares

  Nature of transaction

  Buy

  Trading Date

  October 20, 2021

  Market in which transaction was executed  

  Nasdaq Copenhagen

  Number of securities traded

  25,003

  Market valuer (DKK) of securities traded

  95,586

  Name

  Susanne Larsson

  Position

  Member of Board of Directors

  ISIN Code

  DK0061418977

  Type of security

  Shares

  Nature of transaction

  Buy

  Trading Date

  October 19, 2021

  Market in which transaction was executed  

  Nasdaq Copenhagen

  Number of securities traded

  44,654

  Market valuer (DKK) of securities traded

  161,603

  Name

  Susanne Larsson

  Position

  Member of Board of Directors

  ISIN Code

  DK0061418977

  Type of security

  Shares

  Nature of transaction

  Buy

  Trading Date

  October 18, 2021

  Market in which transaction was executed  

  Nasdaq Copenhagen

  Number of securities traded

  25,042

  Market valuer (DKK) of securities traded

  81,787

  Name

  Susanne Larsson

  Position

  Member of Board of Directors

  ISIN Code

  DK0061418977

  Type of security

  Shares

  Nature of transaction

  Buy

  Trading Date

  October 15, 2021

  Market in which transaction was executed  

  Nasdaq Copenhagen

  Number of securities traded

  21,635

  Market valuer (DKK) of securities traded

  67,609

  For further information:

  Dennis Poulsen, CEO and Co-founderTel: (+45) 51 15 95 12dp@valuer.ai

  Investor Relations contactMorten HalagerTel: (+45) 24 66 33 07moha@valuer.ai

  Jesper Skaarup VestergaardCertified AdvisorGrant ThorntonTel: (+45) 31 79 90 00jesper.vestergaard@dk.gt.com

  About Valuer

  Valuer is a data-driven platform powered by advanced AI algorithms that helps corporations, accelerators, and venture funds with the discovery of relevant innovative technology, identifying new market opportunities, and prioritizing strategic initiatives to fuel their business development.

  Attachments
  • Download announcement as PDF.pdf
  English

  TECO 2030 signs cooperation agreement with UiT The Arctic University of Norway

  Lysaker, Norway, 21 October 2021 – Cleantech company TECO 2030 (OSE: TECO) has signed a strategic cooperation agreement with UiT - The Arctic University of Norway to cooperate on enhancing research and education in Norway on hydrogen and fuel cells.

  The agreement has been signed between TECO 2030 and UiT’s Faculty of Engineering Science and Technology. This faculty offers courses in hydrogen and fuel cells, and is based in Narvik in northern Norway, in the same city where TECO 2030 is currently working to set up Norway’s first large-scale production of hydrogen fuel cells.

  The TECO 2030 Innovation Center in Narvik will be a combined factory and innovation centre. Here, TECO 2030 will produce hydrogen fuel cells that are specifically designed for use on ships and other heavy-duty applications.  

  Will contribute to increased value creation in northern Norway

  “Contributing to the development of sustainable energy solutions for land and sea transport is central in the research and development work we do at our faculty, and for us, fuel cell solutions that use hydrogen as an energy carrier are of particular interest,” says Professor Bjørn-Reidar Sørensen. He is the head of the Department of Building, Energy and Material Technology at the UiT.

  “We are looking forward to cooperating with TECO 2030. Our goal is that we, through our cooperation with TECO 2030, can also contribute to increase the value creation in the north,” says Sørensen.

  “We have extensive experience in working closely together with business and industry, and we are today providing students with an education that can be used directly in TECO 2030’s work. We will also be able to adapt our study offer according to the specific needs of TECO 2030,” he adds.   

  As part of the agreement, TECO 2030 will contribute to improving UiT’s research and education in the field of hydrogen fuel cells. TECO 2030 will give UiT researchers and students the opportunity to use the fuel cell element testing facilities at the TECO 2030 Innovation Center during periods when they are not used in the production of fuel cells. 

  TECO 2030 and UiT will together also identify and cooperate on creating hydrogen-related projects for marine and land-based applications. They will jointly conduct research projects and they will cooperate on increasing the efficiency of the fuel cell production equipment at the TECO 2030 Innovation Center.   

  Will improve access to highly qualified, potential future employees

  “We are very happy to be cooperating with UiT on enhancing the education in northern Norway for the use of hydrogen and fuel cells, and we are looking forward to welcoming students and researchers at the university to our new Innovation Center in Narvik,” says Tore Enger, CEO of TECO 2030 ASA.                                                                   

  “Our cooperation with UiT will contribute to increasing Norwegian competence on fuel cell development and will at the same time improve our access to highly qualified, potential future employees who already live in the region,” Enger says.

  The production of hydrogen fuel cells for use within the maritime industry is still in early stages, and there is currently limited competence in Norway on the development of fuel cells.

  Will produce the engine of tomorrow

  TECO 2030 is developing fuel cells together with the Austrian powertrain technology company AVL, and it took over the building that will become home to the TECO 2030 Innovation Center this summer. TECO 2030 is now in the process of making detailed plans for the factory and its production lines.

  Hydrogen fuel cells are the engines of tomorrow and convert hydrogen into electricity while emitting nothing but water vapour and warm air. By installing fuel cells, ships and other heavy-duty applications can switch from fossil fuels to hydrogen and reduce their emissions to zero.

  Fuel cells can enable ships to sail emissions-free either on the whole journey or on shorter distances, such as when sailing into and out of ports.

  They can also be used during port-stay, loading and discharging, enabling zero-emission operation at berth, without having to connect the ship to an onshore power supply.

  Green transition in the maritime industry

  The International Maritime Organization (IMO) aims to reduce carbon intensity in international shipping by 40% by 2030, and to cut the total annual greenhouse gas emissions from the sector by at least 50% by 2050 compared to 2008.

  Ship-owners across the world will therefore have to do something to make their vessels more climate-friendly, and TECO 2030 will help them with that.

  TECO 2030 is delivering technology that helps ships to reduce their environmental and climate impacts. In addition to hydrogen fuel cells, the company is developing carbon capture and exhaust gas cleaning systems for the maritime industry, which will enable ships running on fossil fuels to reduce their environmental and climate footprints.

  Contacts
  • Tore Enger, Chief Executive Officer (CEO) of TECO 2030 ASA, +4792083800, tore.enger@teco2030.no
  About TECO 2030 ASA

  TECO 2030 (OSE: TECO) contributes to the green transition in the maritime sector by delivering technology that helps ships to reduce their environmental and climate impacts. TECO 2030 is developing hydrogen fuel cells that enable ships and other heavy-duty applications to become emissions-free. The company is also developing other solutions that can help the maritime industry to reduce its emissions, such as exhaust gas cleaning and carbon capture systems for ships. TECO 2030 was founded in 2019 and is headquartered at Lysaker, Norway. The company is listed on Euronext Growth on Oslo Stock Exchange under TECO. TECO 2030 has its roots in the TECO Maritime Group, a group that has provided technology and repair services to the global shipping industry since 1994. For more information, please visit www.teco2030.no.

  Attachments
  • Download announcement as PDF.pdf
  • 21102021_TECO 2030 signs with UiT The Arctic University of Norway.pdf
  English

  Ledende medarbejders og deres nærtståendes transaktioner

  SELSKABSMEDDELELSE NR. 11 21-10-2021 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN.

  Digizuite A/S (”Digizuite” eller ”Selskabet”) har i henhold til Markedsmisbrugsforordningens Artikel 19 modtaget følgende notifikation om ledende medarbejderes og/eller disses nærtståendes transaktioner. 

  Annette Skovbølling, bestyrelsesmedlem i Digizuite, har købt aktier i Digizuite den 21. oktober 2021: 13.600 stk. aktier til gennemsnitlig kurs 11,2463 svarende til DKK 152.949,66 i alt.

  Der henvises i øvrigt til vedhæftede skemaer.

  Kontakter
  • John Norden, Certified Adviser, Norden CEF A/S, +45 20 72 02 00, jn@nordencef.dk
  • Kim Wolters, CEO, +45 20 60 97 37, kw@digizuite.com
  • Oliver Bottelet, CFO, +45 61 69 66 52, ob@digizuite.com
  • Søren Skovbølling, Bestyrelsesformand, +45 25 31 07 20, ssk@digizuite.com
  Om Digizuite A/S

  Digizuite is a SaaS company in Digital Asset Management software (DAM) that brings together all digital content in one central platform.

  Through automated workflows and agile integrations, Digizuite removes manual workflows and streamlines the entire content value chain.

  Customers choose Digizuite to have control over who, where and how corporate materials are used. It ensures fire control, risk reduction and helps to increase efficiency and revenue.Digizuite is a global growth company and has realized 600% growth in ARR between 2017 and 2020. Today, the company has more than 50 employees between its headquarters in Denmark and its subsidiaries in the United States, United Kingdom, Belgium, and Ukraine.

  Vedhæftninger
  • Download selskabsmeddelelse.pdf
  • Ledende medarbejders og deres nærtståendes transaktioner – Annette Skovbølling.pdf
  Danish

  TOPDANMARK INTERIM REPORT FOR Q1-Q3 2021

  TOPDANMARK INTERIM REPORT FOR Q1-Q3 2021

  21 October 2021

  Announcement no. 13/2021

  Highlights

  Q1-Q3 2021

  • Post-tax profit of DKK 1,513m (Q1-Q3 2020: DKK 553m)
  • EPS was DKK 17.2 (Q1-Q3 2020: DKK 6.3)
  • Combined ratio: 84.3 (Q1-Q3 2020: 87.0)
  • Combined ratio excluding run-off: 86.4 (Q1-Q3 2020: 88.5)
  • Premiums increased by 4.6% in non-life insurance and decreased by 9.4% in life insurance.
  • Profit on life insurance was DKK 371m (Q1-Q3 2020: DKK 44m).
  • After return on non-life insurance provisions, the investment return was DKK 395m (Q1-Q3 2020: DKK 214m (loss)).

   Q3 2021

  • Post-tax profit of DKK 356m (Q3 2020: DKK 357m)
  • EPS was DKK 4.0 (Q3 2020: DKK 4.1)
  • Combined ratio: 85.7 (Q3 2020: 89.8)
  • Combined ratio excluding run-off profits: 87.6 (Q3 2020: 91.2)
  • Premiums increased by 4.4% in non-life insurance and decreased by 0.7% in life insurance.
  • Profit on life insurance was DKK 113m (Q3 2020: DKK 69m).
  • After return on non-life insurance provisions, the investment return was DKK 8m (Q3 2020: DKK 158m).

   Profit forecast model for 2021

  • The assumed combined ratio for 2021 is narrowed from 85-86 to 85-85.5, excluding run-off in Q4 2021.
  • The assumed premium growth for non-life is narrowed from 4-5% to 4-4.5%.
  • The post-tax profit forecast for 2021 is improved from DKK 1,650-1,750m to DKK 1,750-1,800m, excluding run-off in Q4 2021.

   Assumptions for 2022

  • Premium growth in non-life of 4-5.5%, and a combined ratio of 86-89, excluding run-off, are assumed for 2022.

  Conference call

  A conference call will be held today at 15:30 (CET) where Peter Hermann, CEO, and Lars Kufall Beck, CFO, will be available for questions based on the report. The call will be conducted in English.

  To participate in the conference call, please call:

  DK dial-in-number: +45 78 72 32 52

  SE dial-in-number: +46 8 50 55 83 73

  UK dial-in-number: +44 333 300 9031

  US dial-in-number: +1 646 722 4956

  10-15 minutes before the conference and ask the operator to connect you to the Topdanmark conference call – or listen to the live transmission of the call.

   

  Please direct any queries to:

  Peter Hermann

  Chief Executive Officer

   

  Lars Kufall Beck

  Chief Financial Officer

   

  Robin Hjelgaard Løfgren

  Head of Investor Relations

  Direct tel.: +45 4474 4017, mobile tel.: +45 2962 1691

   

  Contacts
  • Robin Hjelgaard Løfgren, Head of Investor Relations, +4544744017, +4529621691, rho@topdanmark.dk
  About Topdanmark A/S

  Topdanmark is one of the country's largest insurance and pension companies.

  For more than 100 years, we have helped our customers care for what matters the most. Prevent and limit damages. Secure financial security before and after retirement. For the benefit of both people and the environment.

  It makes us an attractive company - not only for our customers, but also for our employees, shareholders and the world around us.

  Find more information about Topdanmark on topdanmark.com

  Attachments
  • Topdanmark Q1-Q3 Report 2021.pdf
  Danish, English

  Reka Industrial Plc: Profitable growth

  January–September 2021

  • The Group’s turnover was EUR 118.3 million (EUR 86.7 million)
  • EBITDA was EUR 9.1 million (EUR 6.4 million)
  • Operating result was EUR 4.9 (2.7) million
  • The result for the period was EUR 1.1 (0.2) million

  Near-term outlook remains the same: In 2021 EBITDA (EUR million) is expected to improve, provided that predominant conditions due COVID-19 pandemic will not substantially affect to the company's capability to deliver. EBITDA will also be affected to what extent and how quickly we are able to pass on the continuous increase in material costs to sales prices as well as metal price fluctuations.

  Figures in brackets refer to the same period a year earlier, unless otherwise stated. Reka Rubber, acquired in 2020, was merged with the Group on June 30, 2020.

  Interim report is unaudited.

  MANAGING DIRECTOR JUKKA POUTANEN:

  In January-September, turnover increased significantly in both the cable and rubber industries. EBITDA has been improved despite the procurement and delivery capacity challenges of the industries.

  In the cable industry, we have succeeded in serving our customers reliably despite ongoing sourcing challenges. In addition to the increase in turnover, this is reflected in the development of the cable industry's EBITDA. In January-September, turnover increased significantly. About half of the turnover increase in the cable business is explained by rising metal prices.

  The impact of higher metal prices on the value of inventories and the net effect of metal and currency hedging supported the cable industry's EBITDA by approximately EUR 0.3 million, compensating sharply and unprecedentedly high acquisition costs, which can only be passed on to customer prices with a delay.

  In the rubber industry, customer order volumes have grown strongly. The turnover of Polish production personnel has been high and the increase in production volumes has not been successful. Despite overtime and temporary labour, our delivery capacity has been poor, especially for Polish hose production. EBITDA is burdened by delivery capacity issues and additional costs. The main focus of the remedial measures is now on increasing the production capacity of hose production and streamlining the production process. Changes in production also improve the personnel situation. The prioritized measures will be completed mainly in the first quarter of 2022.

  Cable business has made decision to increase production facilities space within Riihimäki factory. The additional space will be available in mid-2023. 

  The demand situation in both industries is good. COVID-19 and supply chain logistics have required a lot of effort to ensure material deliveries. Both material prices and costs of logistics have continued to rise strongly.

  The Nordic cable market is growing and is expected to grow in the coming years. Our market share in Finland is strong and we aim to increase our market share in the other Nordic countries.

  The rubber industry has a strong position in its selected market segments. Especially in construction equipment, the market share continues to grow. Enquiries in the truck industry have grown from before.

  Green Bond funded projects have been taken forwards and new ones are ongoing. In the cable industry, investments have been made, specially to the projects relating to wind power and decreasing energy consumption. The rubber industry is currently working with customers on prototypes and pre-kits for products needed for electric commercial vehicles. Related volume deliveries will begin in 2023.

  MAJOR EVENTS DURING THE FINANCIAL PERIOD

  In January 2021 Reka Cables Ltd made an agreement of EUR 5.0 million loan limit. The limit is fixed term. There are covenant terms associated with the loan limit.

  KEY FIGURES

  1-9/2021

  1-9/2020

  1-12/2020

  Turnover, EUR million

  118.3

  86.7

  120.4

  EBITDA, EUR million

  9.1

  6.4

  9.4

  Result for the period, EUR million

  1.1

  0.2

  1.0

  Earnings per share, EUR

  0.19

  0.03

  0.16

  Net cash provided by operating activities, EUR million

  2.9

  0.3

  2.1

  The entries of the IAS 19 defined benefit plan in the income statement are presented below the operating result as a separate item before the share of the result of associated companies. In this way, the development of Reka Industrial's business can be better monitored.

  On 31 December 2020, Reka Industrial Group companies started preparations to remove the defined benefit plan in accordance with IAS 19. Within the new arrangement Reka Industrial Group companies are to pay a fixed (24 %) pension contribution and are not liable for any other obligations arising from the operations, liabilities, or financial situation of Reka Pension Fund. In the view of Reka Industrial Group management, the end result is a defined contribution plan for pensions. The new arrangement is estimated to be completed during year 2021.

  COVID-19

  The COVID-19 pandemic has not affected to the market demand in the cable segment. COVID-19 has caused additional costs and delivery delays as personnel has been more than usual on sick leave to eliminate the possible infection risk. The additional costs due COVID-19 pandemic is estimated to stress operating result of cable segment EUR 0.6 million from the beginning of the year. The additional costs have arisen from increased sick leave, overtime to replace them and additional staff, as well as increased freight costs due to the efforts to minimize delays due to sick leave through small and express deliveries.  

  The pandemic has reflected material procurement in both industries. Most of the materials have been able to be procured in time, but the shortages of raw materials, components and partly containers have brought additional work and challenges to sourcing. In the cable segment, material prices have even risen significantly in some cases. There is upward pressure on the prices of materials and components in the rubber segment. Logistic costs have risen clearly.

  So far COVID-19 pandemic has not affected to the payment behaviour of the customers.

  SEGMENTS                                          

  Reka Industrial’s business segments are Cable Industry and Rubber Industry.

  CABLE INDUSTRY

  The Cable Industry's turnover for the review period was EUR 100.1 million (EUR 82.3 million, change 21.6 %). EBITDA was EUR 8.0 million (EUR 6.4 million, change 24.7 %).

  Reka Cables Ltd's domestic sales volumes grew strongly compared to previous year. Export sales volumes also increased.

  The industry's key raw materials are copper, aluminum and plastics. During the review period price variations of copper and aluminum have been significant. The prices of plastics have risen strongly, and availability has become more difficult. At the beginning of the year the price of copper was EUR 6,308 per tonne and the price of aluminium was EUR  1, 612 per tonne. At the end of September 2021, the price of copper was EUR 7,810 per tonne and the price of aluminum EUR 2,462 per tonne.

  At its highest point, the daily price of copper during the review period was EUR 8,817 per tonne in May, and at its lowest in January, at EUR 6,430 per tonne. The price of aluminium has been at its highest in September, when it was EUR 2,507 per tonne, and its lowest in January, when it was EUR 1,609 per tonne.

  Turnover for Nestor Cables Group, an associated company in the segment, in January-September 2021 was EUR 24.6 million (EUR 27.3 million). EBITDA was positive but lower than year before.

  RUBBER SEGMENT

  Rubber segment's turnover was EUR 18.3 million. EBITDA was EUR 1.4 million. Rubber segment's EBITDA is burdened by employee turnover, overtime, and express deliveries at the Polish production plant, as well as increased logistic costs. Reka Rubber was consolidated to the Group as of 30 June 2020.

  Despite overtime and temporary labour, delivery capacity has been poor, especially for Polish hose production. Production volumes have been increased, but customer orders have grown even faster. In order to solve the situation and meet customer demand, hose production capacity will be increased and at the same time bottleneck process points will be developed with new technical solutions.

  FINANCIAL POSITION

  At the end of the review period, the balance sheet totalled at EUR 78.1 million. On 31 December 2020 the balance sheet totalled at EUR 73.2 million.

  In January 2021 Reka Cables Ltd made an agreement of EUR 5.0 million loan limit. The limit is fixed term. There are covenant terms associated with the loan limit. At the end of September 2021, EUR 1.0 million of the loan limit was in use.

  On September 30, 2021 the Group's interest-bearing loans excluding IFRS 16 leases were EUR 25.0 million (December 31,2020 EUR 25.6 million). Of this amount EUR 17.4 million is long-term. Recourse related to financing of accounts receivables and included to interest-bearing loans was EUR 2.7 million in the end of September 2021 (December 31, 2020 EUR 1.5 million). Recourse arises in a situation where there is a delay in financing the accounts receivable at the end of the month or due to the customer's limit being met.

  The Administrative Court has stated in its' decision in July 2021 that the subsidiary merge carried out in 2015 is not tax neutral. A total of EUR 1.3 million has been taken into account in the figures for the financial year following the decision of the Administrative Court. Tax and tax increase a total of EUR 1.1 million have been recorded in equity and other expenses in total EUR 0.2 million have been recorded through the income statement. Most of the amount has been paid and for the remaining EUR 0.5 million the company has agreed with the tax authority a payment schedule until June 2022. The company disagrees with the decision and has decided to seek a leave to appeal to the Supreme Administrative Court.

  PERSONNEL

  In January-September 2021, the Group employed an average of 552 (343) people. At the end of the review period, the personnel of the Group was 579 (496) employees.

  RISKS AND UNCERTAINTY FACTORS

  Reka Industrial’s financial risks include currency, interest rate, commodity, liquidity, credit, and investment risks. Financial risks and the related protection measures are described in more detail in notes to the financial statements. The company’s future risk factors are related to the development of its business segments.

  In the cable segment, the most significant risks are related to market development, fluctuations of raw material prices and currencies as well as working capital management in various situations. During considerable seasonal changes, suppliers’ terms of payment effect significantly on the ability to ensure competitive delivery times through sufficient inventories. Also, operation models are being developed in order to balance out the effects of seasonal changes on the load rates of factories. In cable business, COVID -19 pandemic has caused extra costs and delivery delays. It is difficult to estimate the effect of the pandemic for the future. The additional costs are expected to have also in year 2021.

  In the cable segment of Reka Industrial the key raw materials are metals (copper and aluminum) and plastics. In the metals purchases partial price hedging is used with the aid of commodity derivatives. Important with metals are the development of both the dollar-denominated price and the USD / EUR exchange rate. Currency hedges are also made for the main selling currencies. Partial price fixing is used with electricity.

  The financial situation in euro area and political uncertainties may have effect on purchase amount of the customers in rubber business as well to the start of new projects. COVID-19 pandemic has affected to the purchase amounts in customers in 2020 and it is difficult to estimate the effect of pandemic for the future.

  The trade sanctions of USA increase of customs tariffs for the products as well Brexit can have negative effect on customer volumes in rubber industry. Also, the increased competition by Asian actors in euro area can have effect on customer's purchase decisions.

  MAJOR EVENTS AFTER THE REVIEW PERIOD

  There have not been any major events after the review period.

  NEAR-TERM OUTLOOK

  Near-term outlook: In 2021 EBITDA (EUR million) is expected to improve, provided that predominant conditions due COVID-19 pandemic will not substantially affect to the company's capability to deliver.  EBITDA will also be affected to what extent and how quickly we are able to pass on the continuous increase in material costs to sales prices as well as metal price fluctuations.

  In Hyvinkää 21.10.2021

  Reka Industrial Plc Board of Directors

  Disclosure regulation

  All comments in this report that do not refer to actual facts are future estimates. Such estimates include expectations concerning market trends, growth and profitability as well as statements including the words "believe", "assume" or "will be" or a similar expression. Since these estimates are based on current plans and estimates, they involve risks and uncertainty factors that may cause the actual results to differ substantially from current statements.Among other things, such factors include 1) operating conditions, such as continued success in production and the ensuing efficiency benefits, availability and cost of production inputs, demand for new products and changes in circumstances affecting the acquisition of capital under acceptable conditions; 2) sector-specific circumstances, such as the intensity of demand for products, the competition, current and future market prices for the Group’s products and related pricing pressures, the financial situation of the Group’s customers and competitors and competitors’ possible new products; and 3) the general economic situation, such as economic growth in the Group’s main market areas and change in exchange rates and interest rates.Figures in brackets refer to the same period a year earlier, unless otherwise stated.

  Contacts
  • Jukka Poutanen, Managing Director, +358 40 833 9007, jukka.poutanen@reka.fi
  About Reka Industrial Oyj

  Reka Industrial invests in modern society and reforms the industry that is the foundation of society. As an industrial family company, Reka Industrial is committed to developing the performance and sustainability of the companies it owns over the long term. Through the group’s companies, we are involved in the transformation of the energy and vehicle industries. Reka Industrial class B shares are listed on the Nasdaq Helsinki Ltd.

  Attachments
  • Download announcement as PDF.pdf
  English, Finnish

  StrongPoint ASA: Third Quarter 2021 Results

  (Oslo, Norway, 21 October 2021) StrongPoint ASA (StrongPoint, OSE: STRO) reported revenues of NOK 196.4 million in the third quarter of 2021, down from NOK 215.2 million in the same quarter in 2020 due to tight global supply chains, lower than anticipated grocery locker roll-outs and last year’s unusually large and quickly deployed ESL project. EBITDA ended at NOK 8 million (21.4) impacted by investments in e-commerce and lower sales. StrongPoint reiterates the financial ambition for 2025.

  “The fundamentals and long-term prospects for grocery retail technology and StrongPoint’s solutions continue to be positive. However, unprecedented recent global turbulence is impacting us and prolonging sales and delivery cycles. Together these recent trends are negatively impacting our short-term financial results. Whereas we are on a journey to shift more of our business to be recurring, we still are to a large extent a project-driven company. Hence, comparing the financial results this autumn with last year’s record high project activity level does not alone give a correct assessment of our progress, achievements and long-term product-market fit,” says Jacob Tveraabak, Chief Executive Officer of StrongPoint.  

  StrongPoint reported revenues of NOK 196.4 million (215.2) in the third quarter of 2021 and an EBITDA of NOK 8 million (21.4).  The EBIT was NOK 1.4 million (14.8) and EBT was NOK minus 0.5 million (16.4). Profit from discontinued operations was NOK 165.5 million (3.8) linked to the divestment of Labels business area in the quarter. The cash position ended at NOK 186.2 million.  

  The topline decline was due to postponed CashGuard installations related to the global shortage of components, lower than anticipated grocery locker roll-outs to new markets and last year’s unusually large and quickly deployed ESL project in Norway. The EBITDA* reduction reflects increased investments in e-commerce-related R&D, sales resources, marketing activities and IT security as well as lower than expected sales. 

  “Our engagement with top grocery companies in Spain is deeper than ever in the wake of the Glovo partnership announcement. In the quarter, we won and initiated the roll-out of our E-commerce Order Picking solution to a top ten grocery retailer. Furthermore, our first ever self checkout solution was also installed within the GM Food retail chain. We remain very positive on the long-term prospects of the Spanish market. In September we announced our partnership with AutoStore which provides us with the rights to sell, install, service and support AutoStore facilities in the Nordics and Baltics. Being selected by such an esteemed technology provider as the world’s first grocery distributor of its fulfilment solution is a testament to our world-class solutions, customer depth, expertise and team of which I am extremely proud,” Tveraabak continues.  

  In a strategy update session in the first quarter of 2021, StrongPoint reconfirmed its target of becoming retailers trusted in-store and e-commerce technology provider, with a strategic ambition of NOK 2.5 billion in revenues and EBITDA margins of 13-15 % in 2025.  

  “Although an isolated choppy quarter and autumn I am excited and confident on our journey ahead. Our investments in product development, sales resources and marketing will continue and further materialize. The depth and relevance with our grocery customers and customer prospects in target markets is as strong as ever, and we are just starting to get known and be respected amongst some of the largest grocery retailers internationally. With all this, I continue to believe we have all the reasons to be optimistic about achieving our 2025 strategic ambitions,” Tveraabak concludes. 

  StrongPoint ASA will present the financial results for the third quarter and year to date of 2021 at 08:15 CET Thursday 21 October 2021. The link to the presentation and webcast can be found on StrongPoint's website and below: 

  https://channel.royalcast.com/hegnarmedia/#!/hegnarmedia/20211021_3  

  *EBITDA and other alternative performance measures (APMs) are defined and reconciled to the IFRS financial statements as a part of the APM section of the second quarter 2021 financial report on page 26. 

  This information is considered to be inside information pursuant to the EU Market Abuse Regulation and is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act. This stock exchange announcement was published by Ann Merete Stabell, group controller in StrongPoint ASA, on October 21 2021 at 07:00 CET.  

  About StrongPoint 

  StrongPoint is a retail technology company that provides solutions to make shops smarter, shopping experiences better and online grocery shopping more efficient. With over 400 employees in Norway, Sweden, the Baltics and Spain and together with a wide partner network, StrongPoint supports businesses in more than 20 countries. StrongPoint provides in-store cash management and payment solutions, electronic shelf labels, self-checkouts, task and labor management software, click & collect temperature-controlled grocery lockers, in-store and drive-thru grocery pickup solutions and, grocery order picking solutions. StrongPoint is headquartered in Norway and is listed on the Oslo Stock Exchange with a revenue of 1bn NOK [ticker: STRO]. 

  Contacts
  • Hilde Horn Gilen, CFO StrongPoint ASA, +47 920 60 158, hilde.gilen@strongpoint.com
  Attachments
  • Download announcement as PDF.pdf
  • StrongPoint_Q3_2021.pdf
  • StrongPoint_Q3_2021 print version.pdf
  • Q3 2021 presentation.pdf
  English
  Lifeline SPAC logo

  Lifeline SPAC I Plc’s largest shareholders after the completion of the initial public offering

  NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, NEW ZEALAND, AUSTRALIA, JAPAN, HONG KONG, SINGAPORE OR SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

  The following table presents Lifeline SPAC I Plc’s (the “Company”) largest registered shareholders and their shares of holdings after the completion of the initial public offering based on the shareholders’ register maintained by Euroclear Finland Ltd on 19 October 2021, unless otherwise stated.

  Shareholder

  Number of shares(1

  Percentage of all shares and votes(2

  Anchor Ltd

  Series A: 1,000,000Series B: 0

  8.00

  G.W. Sohlberg Corporation(3

  Series A: 1,000,000Series B: 0

  8.00

  Varma Mutual Pension Insurance Company

  Series A: 900,000Series B: 0

  7.20

  Ahlstrom Invest B.V.

  Series A: 700,000Series B: 0

  5.60

  Mandatum Life Insurance Company Limited

  Series A: 515,908Series B: 0

  4.13

  TSOEH Oy

  Series A: 35,000Series B: 375,000

  3.28

  Heikintorppa Oy

  Series A: 400,000Series B: 0

  3.20

  Wipunen varainhallinta oy

  Series A: 400,000Series B: 0

  3.20

  Decurion Ventures Oy

  Series A: 0Series B: 394,302

  3.15

  Långdal Ventures Oy

  Series A: 0Series B: 394,302

  3.15

  Sofki Oy

  Series A: 0Series B: 394,302

  3.15

  TA Ventures Ltd

  Series A: 0Series B: 394,302

  3.15

  Largest shareholders, in total

  Series A: 4,950,908Series B: 1,952,208

  55.22

  Other shareholders(4

  Series A: 5,049,092Series B: 547,792

  44.78

  In total

  Series A: 10,000,000Series B: 2,500,000

  100.00

  1) The Company’s series A shares are listed on the SPAC segment of the regulated market of Nasdaq Helsinki.

  2) Percentages are rounded numbers.

  3) Based on confirmation of the shareholder on 20 October 2021.

  4) Out of other shareholders, 654,298 series A shares, representing 5.23 per cent of all shares and votes, are held by nominee registered shareholders.

   

  For further information, please contact:

  Tuomo Vähäpassi, CEO, Lifeline SPAC I Plctuomo.vahapassi@lifeline-spac1.com+358 40 736 0676

   

  DISCLAIMER

  The information contained in this release is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Canada, New Zealand, Australia, Japan, Hong Kong, Singapore or South Africa. The information contained in this release does not constitute an offer of securities for sale in the United States, nor may the securities be offered or sold in the United States. The Company does not intend to register any portion of the offering in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or to offer securities to the public in the United States.

  The issue, exercise and/or sale of securities are subject to specific legal or regulatory restrictions in certain jurisdictions. The Company, Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch or Danske Bank A/S, Finland Branch assume no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions.

  The information contained in this release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase or subscribe, nor shall there be any sale of the securities referred to in this release in any jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any such jurisdiction. Investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities to which this release refers, unless they do so on the basis of the information contained in the applicable prospectus published by the Company.

  The Company has not authorized any offer to the public of securities in the United Kingdom or in any Member State of the European Economic Area other than Finland. With respect to the United Kingdom and each Member State of the European Economic Area other than Finland and which applies the Prospectus Regulation (each, a “Relevant Member State”), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the securities may only be offered in Relevant Member States (a) to any legal entity, which fulfils the requirements of a qualified investor as defined in the Prospectus Regulation; or (b) in any other circumstances falling within Article 1(4) of the Prospectus Regulation. For the purposes of this paragraph, the expression an “offer of securities to the public” means a communication to persons in any form and by any means, presenting sufficient information on the terms of the offer and the securities to be offered, so as to enable an investor to decide to purchase or subscribe for those securities. The expression “Prospectus Regulation” means Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council, as amended (in the case of the United Kingdom, as it forms part of domestic law of the United Kingdom by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018).

  This release is directed only at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) and (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any investment activity to which this release relates will only be available to and will only be engaged with, Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this release or any of its contents.

  Full terms and conditions and instructions for the initial public offering are included in the prospectus that has been prepared by the Company in connection with the initial public offering. The prospectus is available on the website of the Company at www.lifeline-spac1.com/listautuminen.

  Any offering to subscribe for the securities referred to in this release will be made by means of a prospectus that will be published by the Company pursuant to an approval by the Finnish Financial Supervisory Authority and containing detailed information about the Company and its management, as well as financial information. This release is an advertisement and not a prospectus for the purpose of the Prospectus Regulation. Investors should not acquire any securities referred to in this release except on the basis of information contained in a prospectus. Any approval and registration by the Finnish Financial Supervisory Authority of the prospectus shall not be considered as an endorsement of the securities that are the subject of the prospectus.

  Certain statements in this release are “forward-looking statements”. Forward-looking statements include statements concerning plans, assumptions, projections, objectives, targets, goals, strategies, future events, future revenues or performance, capital expenditures, financing needs, plans or intentions relating to acquisitions, the Company’s competitive strengths and weaknesses, plans or goals relating to financial position, future operations and development, its business strategy and the anticipated trends in the industry and the political and legal environment in which the Company operates and other information that is not historical information, investments, the initial public offering and listing, future cash flow generation, operating profit margin, financial position and liquidity. In some instances, they can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes”, “intends”, “may”, “will” or “should” or, in each case, their negative or variations on comparable terminology.

  Forward-looking statements in this release are based on assumptions, many of which in turn are based on assumptions. By their very nature, forward-looking statements involve inherent risks, uncertainties and assumptions, both general and specific, and the risk exists that the predictions, forecasts, projections, plans and other forward-looking statements will not realise. Given these risks, uncertainties and assumptions, you are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements. Any forward-looking statements contained in this release speak only as at the date of this release. Save as required by law, the Company and the management do not intend and do not assume any obligation to update or correct any forward-looking statement contained in this release.

  Attachments
  • Download announcement as PDF.pdf
  English, Finnish

  New contract on data analysis

  Investor news no. 9: Dataproces has per the 20th of October entered into an agreement on data analysis.

  The agreement has been entered into with a municipality in Jutland, who has entered into a collaboration on data analyzes.

  Dataproces' data analyzes ensure the municipalities a correct and legitimate income and validate the municipality's financial data foundation.

  Generally about contract announcements as investor news:

  The contracts are in accordance with Dataproces' strategic focus and does not change the announced guidance.

  In all announcements Dataproces distinguishes between three municipality size categories; the 50 smallest municipalities are called municipalities, the 38 middle ones are called larger municipalities and the 10 largest are called top-10 municipalities.

  Dataproces announce all agreements on data analyzes with a total estimated value higher than 250,000 DKK.

  The SaaS platforms MARS, Min Sag and MARC Fleksløn are central to the company strategy and will be announced each time an agreement has been entered into.

  Contacts
  • John Norden, Certified Advisor, +45 20 720 200, JN@nordencef.dk
  • Kjartan Jensen, CEO, +45 41 21 05 01, K@Dataproces.dk
  About Dataproces Group A/S

  Dataproces is an innovative IT and consulting house, specializing in solutions targeted at the Danish municipalities and their digital administration. The solutions range widely from robot technology and SaaS, to data analysis as well as collaboration and consulting. The starting point and purpose are always the same: to use data to create new knowledge, smarter processes and increased efficiency for the benefit of both citizens and municipalities.

  Dataproces – we create value with data!

  Attachments
  • Download announcement as PDF.pdf
  Danish, English

  Alefarm Brewing offentliggør begrænset justering af omsætningsmål for regnskabsåret 2021

  DENNE SELSKABSMEDDELELSE INDEHOLDER INTERN VIDEN. Grundet COVID-19 og de deraf følgende nedlukninger i Europa og Asien offentliggør Alefarm Brewing A/S en begrænset justering af sit omsætningsmål for 2021.

  Selskabsmeddelelse nr. 15 Begrænset justering af omsætningsmål grundet udsættelse af eksportordrer

  Alefarm Brewing A/S ("ALEFRM" eller "Selskabet") er et familiedrevet dansk bryggeri, som producerer unikke øl af høj kvalitet til forbrugere og distributører på verdensplan. Selskabet kan i dag offentliggøre en begrænset justering af sit omsætningsmål for 2021.

  I forbindelse med afslutningen af halvårsregnskabet for regnskabsåret 2021 blev forventningen til helårsregnskabet fastholdt på et omsætningsniveau på 10-12 mio. kr. og et EBITDA i nærheden af nul. Fastholdelsen blev foretaget med forventningen om at især væksten på eksportmarkederne ville vende tilbage i løbet af 2. halvår 2021.

  Imidlertid er genåbningen af eksportmarkederne ikke sket med samme hastighed som den genåbning, som er forløbet i Danmark, hvorfor den forventede omsætning fra eksportmarkederne - og navnlig Thailand og Schweiz - enten er blevet udsat eller er realiseret i reduceret omfang.

  Selskabet har i perioden før COVID-19 eksporteret op til 100% af sin månedlige produktion, hvilket har skabt en stor indsigt i eksportmarkederne på tværs af navnlig Europa og Asien. Derfor er det forventningen fra Selskabets ledelse at der kun er tale om en udskydelse af omsætningen på disse eksportmarkeder.

  Denne forventning er baseret på tilkendegivelser fra Selskabets distributører, som samstemmende redegør for at de manglende ordrer udelukkende skyldes manglende mulighed for afsætning i de respektive markeder grundet COVID-19 og de restriktioner, som fortsat gør sig gældende uden for Danmarks grænser.

  Selskabet har dog i perioden siden offentliggørelsen af halvårsregnskabet formået at skabe en kraftig vækst på det danske marked på flere hundrede procent, som derfor i nogen grad kompenserer for det manglende eksportsalg. Selskabets øl distribueres i dag langt bredere på det danske marked, hvor ikke mindst den tidligere annoncerede - og nyligt effektuerede - landsdækkende aftale med MENY-kæden vil få yderligere positiv indflydelse.

  Grundet ovenstående faktorer justeres forventningen til omsætningen for regnskabsåret 2021 til 8,7–9,4 mio. kr. og forventningen til EBITDA justeres fra i nærheden af nul til i nærheden af –1 mio. kr.

  Supplerende information

  For spørgsmål vedrørende den begrænsede justering af omsætningsmålet for 2021, der kan Selskabets CEO, Kasper Tidemann, kontaktes på kt@alefarm.dk. Selskabets Certified Adviser er Norden CEF, hvor John Norden kan kontaktes via e-mail på jn@nordencef.dk eller telefonisk på +45 20720200.

  Kontakter
  • Kasper Tidemann, Stifter og CEO, +45 3144 17 60, kt@alefarm.dk
  Om Alefarm Brewing

  Alefarm Brewing er et familiedrevet dansk bryggeri, som producerer unikke øl af høj kvalitet til forbrugere og distributører på verdensplan. Selskabet blev etableret i 2015 og har sin produktion i Greve, syd for København. Selskabet har fokus på moderne fortolkninger af populære stilarter inden for øl, herunder blandt andet IPA og DIPA, samt smagfulde og indbydende sæsonøl, som ofte er brygget med brug af lokale ingredienser. Selskabets mission er at skabe gode og vedvarende oplevelser med øl.

  Vedhæftninger
  • Download selskabsmeddelelse.pdf
  Danish